• Persoonlijk advies
  • Bezorging & Montage
  • Online shop & Winkel

9.8WebwinkelKeur score

PROEFZITTEN? ➠ BEZOEK DE SHOWROOM

PROEFZITTEN? ➠ BEZOEK DE SHOWROOM


Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden geldig op de producten gekocht via de webshop www.dezitfabriek.nl.

Artikel 1 - Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn, met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden, van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, leveringen met betrekking tot door de Zitfabriek tot stand gebracht of aangeboden producten.
1.2 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.3 Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van de Zitfabriek te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Artikel 2 - Aanbiedingen en prijzen
2.1 Aanbiedingen door en prijzen van de Zitfabriek zijn vrijblijvend.
2.2 De Zitfabriek is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Alle rechten en aanspraken zoals die in deze voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de Zitfabriek worden bedongen, gelden evenzeer ten behoeve van door de Zitfabriek ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.3 De Zitfabriek behoudt zich het recht voor om wijzigingen in kostprijzen, of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief eventuele bezorg- en administratie kosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3 - Bestellingen
3.1 Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, e-mail, of via de webshop komt de overeenkomst tot stand.
3.2 De Zitfabriek behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Artikel 4 - Leveringen
4.1 De Zitfabriek zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door de Zitfabriek ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.
4.2 Indien de Zitfabriek gegevens van de klant nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, dan wel indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, vangt de levertijd pas aan nadat de juiste en volledige gegevens respectievelijk de vooruitbetaling door de Zitfabriek zijn ontvangen.
4.3 Levering aan consumenten vindt plaats op de wijze zoals door de Zitfabriek tijdens het aankoopproces aangegeven en op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, aflevering wegens afwezigheid bij het postkantoor of door de klant aangegeven buren/derden daaronder inbegrepen. Het risico van de geleverde producten gaat op de koper over op het moment van levering.
4.4 Indien de klant aan de Zitfabriek opgave doet van een adres is de Zitfabriek gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden. De klant is verplicht een eventuele adreswijziging schriftelijk te melden aan: de Zitfabriek tenminste 7 werkdagen voor de geplande leverdatum via de volgende gegevens van de Zitfabriek.
Adres: Torenallee 60-02, 5617 BD, Eindhoven, Tel: 040-4014046, Mail: [email protected].
Indien een adreswijziging niet of te laat is doorgeven komen eventuele aanvullende bezorgkosten voor rekening van de klant.
4.5 Indien de klant een levering weigert, kan de Zitfabriek de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen. Daarnaast heeft de Zitfabriek in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde producten blijven eigendom van de Zitfabriek totdat de klant aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tegenover de Zitfabriek heeft voldaan.

Artikel 6 - Betaling
6.1 De Zitfabriek is te allen tijde gerechtigd (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen.
6.2 De klant voldoet aan zijn betalingsverplichting door middel van één van onze betalingsmogelijkheden via de webshop of overboeking of betaling in de winkel als sprake is van bezorging of als sprake is van het zelf op te halen in het magazijn of de winkel van de Zitfabriek, tenzij anders overeengekomen.
6.3 Indien op rekening wordt geleverd, dient betaling van het factuurbedrag te worden voldaan binnen de aangegeven factuurdatum.

Artikel 7 – Ontbinding en retournering
7.1 Na bevestiging van de bestelling kan de klant deze slechts met toestemming van de Zitfabriek wijzigen of annuleren. Indien de Zitfabriek al kosten heeft gemaakt of ten gevolge van de wijziging of annulering kosten moet maken, dan kan de Zitfabriek deze aan de klant in rekening brengen. In geval van koop op afstand heeft de klant het recht om binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van het product de koop zonder toelichting schriftelijk te herroepen door middel van een mail te sturen naar [email protected].
7.2 Indien de koopprijs en verzendkosten al zijn betaald, zullen deze zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Zitfabriek ervan de hoogte is gesteld dat de klant de koop wenst te herroepen terugbetaald worden. Terugbetaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.
7.3 De klant dient het product onverwijld en in ieder geval niet langer dan veertien (14) dagen na de dag waarop de klant het besluit de overeenkomst te herroepen aan de Zitfabriek heeft medegedeeld terug te zenden. Zitfabriek mag wachten met terugbetaling totdat het product is ontvangen, of de klant heeft aangetoond dat het product is teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.
7.4 Art 7.2 is niet van toepassing op de koop op afstand van: 1) zijn tot stand gebracht overeenkomstig de specificaties van de klant; 2) duidelijk persoonlijk van aard zijn; 3) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. 
7.5 Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door de Zitfabriek, op de wijze zoals door de Zitfabriek tijdens het aankoopproces aangegeven. Zij moeten zijn voorzien van een uniek retournummer en voor zover mogelijk moet de verpakking van het product onbeschadigd en origineel zijn. De rechtstreekse kosten voor retourzendingen van de producten in het kader van dit artikel zijn voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
7.6 Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te verkopen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Artikel 8 – Opschortings- en ontbindingsbevoegdheid
8.1 Naast hetgeen is bepaald in geval van overmacht en in artikel 7, is de Zitfabriek bevoegd om de uitvoering van zijn verplichtingen uit alle tussen partijen bestaande overeenkomsten (gedeeltelijk) op te schorten of deze overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden: 1. indien de klant in verzuim is of de Zitfabriek goede grond heeft te vrezen dat de klant niet of niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen; 2. in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling, faillissement of schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken; of 3. indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de ontwerper kan worden gevergd.
8.2 In de gevallen genoemd onder 8.1 worden bovendien alle eventuele verplichtingen van de klant onmiddellijk opeisbaar en zal de Zitfabriek niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Dit laatste is niet van toepassing indien sprake is van een ontbinding naar aanleiding van omstandigheden die niet aan de consument toe te rekenen zijn.

Artikel 9 – Garanties en reclames
9.1 De door de Zitfabriek te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken producent of leverancier van de Zitfabriek wordt gegarandeerd. Uitzonderdering van deze regel is onderstaande 9.2 bij het aankopen van demo/showroom modellen of gebruikte meubels.
9.2 Uitzondering garantie ‘Demo/showroom modellen (gebruikte meubels)’. Per product wordt kenbaar gemaakt of dit een nieuw of tweede kans product is. Een tweede kans product kan een showroommodel of geretourneerd artikel zijn. Er kan sprake zijn van schade of gebruikssporen. Dit wordt duidelijk kenbaar gemaakt in de Zitfabriek webshop. Op tweede kans producten wordt geen garantie gegeven en zal ten aller tijde vermeld worden op de product pagina's. Indien de klant van mening is dat andere schade op het product zichtbaar is (bijvoorbeeld door transport) dan zal de klant hier binnen 48 uur na levering contact over opnemen met de Zitfabriek. Partijen zullen dan in goed overleg naar een oplossing zoeken.
9.2 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst en de product details voldoet. Indien dit niet het geval is, dient de klant de Zitfabriek daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur na aflevering, mondeling of schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.
9.3 Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst voldoet en er tijdig is gereclameerd, dan heeft de Zitfabriek de keus om het desbetreffende product te vervangen, zorg te dragen voor herstel dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten daarvan te restitueren.
9.4 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten
10.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door de Zitfabriek aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie berusten bij de Zitfabriek, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid voor schade
11.1 De Zitfabriek is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt: 1. door ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is; 2. doordat de Zitfabriek is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens; 3. door derden die op verzoek of met toestemming van de klant bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld; 4. materialen of diensten die op verzoek of met toestemming van de klant door derden worden geleverd; of 5. misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel; 6. door informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven
11.2 Alleen directe en aan de Zitfabriek toerekenbare schade komt voor vergoeding in aanmerking. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals in ieder geval maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, verminderde opbrengst is uitgesloten. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die welke is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
11.3 Voor zover de Zitfabriek aansprakelijk is voor vergoeding van schade dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de (deel)levering betrekking heeft en dit bedrag is in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de Zitfabriek uitkeert. - 11.3 Genoemde beperkingen gelden niet indien: 1. de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Zitfabriek; 2. er sprake is van productenaansprakelijkheid ten aanzien van een consument in de zin van Boek 6 Titel 3, Afdeling 3 BW.

Artikel 12 - Overmacht
12.1 Ingeval van overmacht heeft de Zitfabriek het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit de klant schriftelijk mede te delen en zonder dat de Zitfabriek gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan de Zitfabriek kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Zitfabriek en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
13.2 Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 14 - Klachtenregeling
We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [email protected]. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Adres de Zitfabriek
Torenallee 60-02
5617 BD Eindhoven

Gegevens de Zitfabriek
Mail:[email protected]
IBAN: NL84 RABO 0367 1881 63
SWIFT/BIC: RABONL2U
Kvk-nummer: 82550271
BTW-nummer: NL862515099B01

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

vergelijk0

Zitfabriek / Bekijk - Reviews @ WebwinkelKeur